AB Hans Grosin Psykolog/Terapeut

Leg. psykolog Leg. psykoterapeut Handledare


Introduktion

Om Hans Grosin

Kursgården

Den blå Pärlan 2015
 

SYMBOLDRAMA

Symboldramametoden utvecklades av den tyske psykiatern Hanscarl Leuner under 1950-talet. Metodens unika bidrag är arbetet med inre scener som ger tillgång till tidigare icke-verbaliserad kunskap. Detta tillför en dynamisk dimension till psykoterapin.

Symboldramats grundläggande inriktning är psykodynamisk kompletterad med kognitiva och affektteoretiska tankegångar och en insikt om den helande kraften i arbetet med inre scener.

Inom varje människa finns en inre värld av upplevelser och minnen som vi aldrig satt ord på.
Redan från den tidiga perioden i livet formas vår personlighet i dialog med viktiga omsorgs-personer. De svar vi får på våra uttryck för behov bidrar till skapandet av inre arbetsmodeller som formar vår uppfattning om verkligheten. Den intersubjektiva miljö som det lilla barnet möter påverkar ordlöst hur barnets sociala hjärna utvecklas. Om barnet har traumatiska erfarenheter formar detta inställningen till livet och bidrar till psykologiska problem.
För att kunna reparera skador som ligger långt tillbaka i tiden är det viktigt att ha tillgång till en psykoterapeutisk metod som öppnar dörren till dessa tidiga erfarenheter. I symboldrama har klienten möjlighet att i ett försänkt medvetandetillstånd via inre scener bearbeta sina reaktioner på laddade situationer. Fokuseringen på de relationella mönstren i de inre scenerna aktiverar tidiga känslomässiga minnen som ordlöst har lagrats i högra hjärn-halvan (som utvecklas mest under de två första åren). När klienten nu sätter ord på sina upplevelser tillsammans med terapeuten ökar också personens förmåga till mentalisering, det vill säga att reflektera kring sina egna och andra känslor och reaktioner. Samtidigt öppnas en möjlighet att förändra negativa reaktionsmönster som präglat personens aktuella relationer. Man kan följa hur klientens kreativa resurser frigörs när de inre bilderna steg för steg bygger en ny mening och nya berättelser i klientens liv.

METOD

Det psykoterapeutiska arbetet i symboldrama innehåller tre centrala delar:

 1. ett inledande samtal där man definierar problemen. På grundval av detta väljer terapeuten ett personligt meningsbärande motiv som klienten ska arbeta med i den inre scenen.

 2.  ett gemensamt arbete där klienten i ett försänkt medvetandetillstånd upplever och utforskar inre scener, som ofta innehåller känslomässigt signifikanta relationer. Klienten berättar fortlöpande sina upplevelser till terapeuten som bidrar med stöd, utvecklande frågor och ibland lösningsförslag.

 3. Efter terapisessionen målar klienten ur minnet den inre scenen. Den målade bilden används under nästa samtal för en gemensam bearbetning av problematiken.

Tillsammans utgör dessa olika moment en viktig integrativ process. De inre scenerna erbjuder en korrigerande emotionell erfarenhet som kan bidra till reparationen av brister i patientens anknytning och inre arbetsmodeller. Den närvarokänsla och kreativitet som eftersträvas i arbetet med de inre scenerna skapar en möjlighet till nyorientering.
Gestaltningen i den inre bildvärlden kan ibland i sig verka helande utan att man behöver sätta ord på processen.
Den inre scenen ger möjlighet till en fokuserad djupdykning som för upp känslo-mässigt och tidigare ordlöst material till en medveten nivå. När materialet blir tillgängligt för ett medvetet tänkande och språklig interaktion med terapeuten, stöder det klientens mentaliseringsförmåga.
Anknytningen mellan patient och terapeut förstärks av terapeutens närvaro som stöd under en symboldramasession. Det finns också ett narrativt element, där de inre scenerna blir byggstenar i en ny berättelse och i en omskrivning av klientens historia.
Genom att man i de inre scenerna kan bearbeta de ursprungliga konflikterna i förhållande till centrala personer i patientens liv kan överföringsmomentet reduceras vilket ger terapeuten ökad möjlighet till ett autentiskt möte med patienten.

Sammanfattningsvis kan man säga att symboldramametoden bygger på en integrativ modell på olika plan:

 • genom fokuseringen på såväl kognitiva mönster som känslomässiga relationer.

 • genom en integrativ process på omedveten nivå

 • genom en integrativ process mellan höger och vänster hjärnhalva.

 • genom såväl samtal som upplevelsen av meningsfyllda inre scener.

 • genom koppling mellan kroppsliga förnimmelser och mentalt innehåll.

 • genom att känslomässiga reaktioner kan symboliseras och hanteras.

 

PROCESSEN

Arbetet i symboldrama skiljer sig från rena samtalsterapier genom att man integrerar samtal med ett utforskande av inre scener. Här följer i punktform några centrala drag i processen:

 • Bygger på erfarenheten av känslornas och symbolernas transformerande kraft.

 • Upprättar en inre trygghet och tröstfunktion genom terapeutens närvarande, intonande funktion i den inre scenen.

 • Hjälper klienten att sätta ord på och normalisera sina känslor. Stärker förmågan att tolerera negativa affekter.

 • Bidrar till att tidigare outtalade strategier och självbilder blir tydliga och kan förändras.

 • Lägger stor vikt vid den inre världens bidrag till terapiprocessen och till den icke-verbala kommunikationen.

 • Terapeuten betonar acceptansen av det inre barnets känslor, reaktioner och behov.

 • Man arbetar med spegling, validering och integrering av olika delar av självet.

 • Den reparativa processen förstärks av möjligheten till introduktion av stödjande gestalter i den inre scenen.

 • Betonar terapeutens emotionella närvaro och autenticitet och förmåga till känslomässig intoning.

 • Terapeuten tar initiativ som syftar till att upplösa, förändra och rekonstruera klientens icke-adaptiva föreställningar och relationsmönster.

 • Processen fortskrider genom ett undersökande av den inre scenens dimensioner i ett samarbete mellan terapeut och klient. I detta interaktiva arbete aktiveras den inre världens outnyttjade resurser.

AB Hans Grosin Psykolog/Terapeut
Östgötagatan 2, 116 25 STOCKHOLM
Tel 08 - 653 17 97   Org nr 556380-0993   e-mail:hans@hansgrosin.se